Bài 4: Tiếng Anh giao tiếp chủ đề sở thích

Bài 4: Tiếng Anh giao tiếp chủ đề sở thích

TỪ VỰNG Hobby (n) /ˈhɑːbi/: Sở thích Like (v) /laɪk/: Thích Sport (n) /spɔːrt/: Thể thao Swim (v) /swɪm/: Bơi Swimming (n) /ˈswɪmɪŋ/: Môn bơi Common (adj) /ˈkɑːmən/: Phổ biến Country (n) /ˈkʌntri/: Đất nước Practice (v) /ˈpræktɪs/: Luyện tập...
read more
Bài 3: Tiếng Anh giao tiếp chủ đề gia đình

Bài 3: Tiếng Anh giao tiếp chủ đề gia đình

TỪ VỰNG Family /ˈfæməli/: Gia đình Sibling /ˈsɪblɪŋ/: Anh chị em Parents /ˈsɪblɪŋs/: Bố mẹ Prepare /prɪˈper/: Chuẩn bị Dinner /ˈdɪnər/: Bữa tối Meal /miːl/: Bữa ăn Delicious /dɪˈlɪʃəs/: Ngon Tiếng Anh giao tiếp ...
read more
Bài 2: Tiếng Anh giao tiếp chủ đề công việc

Bài 2: Tiếng Anh giao tiếp chủ đề công việc

Job /dʒɑːb/: Công việc Teacher /ˈtiːtʃər/: Giáo viên Student /ˈstuːdnt/: Sinh viên/học sinh Office staff /ˈɔːfɪs stæf/: Nhân viên văn phòng Accountant /əˈkaʊntənt/: Kế toán Businessman /ˈbɪznəsmæn/: Người làm kinh doanh...
read more
Bài 1: Chào hỏi trong tiếng Anh

Bài 1: Chào hỏi trong tiếng Anh

Hi/Hello: Xin chào Good morning/Good afternoon/Good evening: Xin chào (theo buổi) Dành cho những người mới gặp nhau lần đầu: A: Hello, my name is….(Xin chào, tên tôi là….) B: Hello, my name is…. A: Nice to meet you (Rất...
read more
Học tiếng Anh giao tiếp theo chủ đề

Học tiếng Anh giao tiếp theo chủ đề

Vậy là chúng ta đã kết thúc 02 học phần quan trọng nhất của lý thuyết tiếng Anh cơ bản là phát âm chuẩn và các cấu trúc ngữ pháp thông dụng. Ở học phần tiếp theo, PHIL CONNECT xin được...
read more