Bài 25: Cách đọc âm “ed” của động từ ở thì quá khứ

Bài 25: Cách đọc âm “ed” của động từ ở thì quá khứ

Bạn thường đọc những từ sau như thế nào: Cooked, stopped, visited, decided. Theo thói quen thì nhiều bạn học viên Việt Nam sẽ đọc như sau: “cúc-cựt”, “stop-pựt”, “visit-tựt”, “đi-xai-đựt”. Nói chung chúng ta đều có xu hướng đọc...
read more
Bài 24: Tổng kết phần luyện phát âm cơ bản

Bài 24: Tổng kết phần luyện phát âm cơ bản

Vậy là PHIL CONNECT đã giới thiệu với các bạn các nguyên tắc phát âm cơ bản nhất trong tiếng Anh. Tuy nhiên, tiếng Anh còn có vô vàn các quy tắc phát âm khác mà bạn phải tích lũy...
read more
Bài 23: Cách đọc âm /w/ và /j/ trong tiếng Anh

Bài 23: Cách đọc âm /w/ và /j/ trong tiếng Anh

Âm /w/ trong tiếng Anh được đọc gần giống với âm “gùơ” trong tiếng Việt. Âm /j/ khi đọc lên lưỡi sẽ ở giữa khoảng không của khoang miệng và không động đậy, 02 mép lưỡi hơi cong lên để tạo ra....
read more
Bài 22: Cách đọc âm /l/, /r/ và /h/ trong tiếng Anh

Bài 22: Cách đọc âm /l/, /r/ và /h/ trong tiếng Anh

Âm /l/ trong tiếng Anh được đọc gần giống với âm “lờ” trong tiếng Việt. Âm /r/ trong tiếng Anh được đọc gần giống với âm “rờ” trong tiếng Việt. Tuy nhiên, âm /r/ khi đọc lên sẽ có độ...
read more
Bài 21: Cách đọc âm /m/, /n/ và /ŋ/ trong tiếng Anh

Bài 21: Cách đọc âm /m/, /n/ và /ŋ/ trong tiếng Anh

Âm /m/ trong tiếng Anh được đọc gần giống với âm “mờ” trong tiếng Việt. Âm /n/ trong tiếng Anh được đọc gần giống với âm “nờ” trong tiếng Việt. Âm /ŋ/ trong tiếng Anh được đọc gần giống vớ...
read more
Bài 20: Cách đọc âm /tʃ/ và /dʒ/ trong tiếng Anh

Bài 20: Cách đọc âm /tʃ/ và /dʒ/ trong tiếng Anh

Âm /tʃ/ trong tiếng Anh được đọc gần giống với âm “chì” trong tiếng Việt nhưng không phát ra tiếng mà chỉ bật hơi gió. Âm /tʃ/ là âm vô thanh. Âm /dʒ/ trong tiếng Anh không giống với bất kỳ một...
read more
Bài 19: Cách đọc âm /ʃ/ và /ʒ/ trong tiếng Anh

Bài 19: Cách đọc âm /ʃ/ và /ʒ/ trong tiếng Anh

read more
Bài 18: Cách đọc âm /s/ và /z/ trong tiếng Anh

Bài 18: Cách đọc âm /s/ và /z/ trong tiếng Anh

Âm /s/ trong tiếng Anh được đọc gần giống với âm “xì” trong tiếng Việt. Âm /s/ là âm vô thanh (khi đọc không phát ra tiếng và có bật hơi). Âm /z/ trong tiếng Anh được đọc gần giống với...
read more
Bài 17: Cách đọc âm /ð/ và /θ/ trong tiếng Anh

Bài 17: Cách đọc âm /ð/ và /θ/ trong tiếng Anh

Đây là 02 âm không có trong hệ thống phiên âm của tiếng Việt nên nhiều bạn sẽ gặp khó khăn khi luyện tập. Để đọc đúng 02 âm này cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa lưỡi và...
read more
Bài 16: Cách đọc âm /v/ và /f/ trong tiếng Anh

Bài 16: Cách đọc âm /v/ và /f/ trong tiếng Anh

Âm /v/ trong tiếng Anh được đọc gần giống với âm “vờ” trong tiếng Việt. Âm /v/ là âm hữu thanh (khi đọc phát ra tiếng nhưng không bật hơi). Âm /f/ là âm vô thanh, cách đọc giống với âm...
read more
1 2 3