TỪ VỰNG

 • Goal (n) /ɡoʊl/: Mục tiêu
 • Ambition (n) /æmˈbɪʃn/: Hoài bão
 • Scholarship (n) /ˈskɑːlərʃɪp/: Học bổng
 • University (n) /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti/: Đại học
 • Difficulty (n) /ˈdɪfɪkəlti/: Khó khăn
 • Achieve (v) /əˈtʃiːv/: Đạt được
 • Search (v) /sɜːrtʃ/: Tìm kiếm
 • Encourage (v) /ɪnˈkɜːrɪdʒ/: Động viên, khuyến khích, cổ vũ
 • Encouragement (n) /ɪnˈkɜːrɪdʒmənt/: Sự động viên, sự khuyến khích, sự cổ vũ
 • Support (n,v) /səˈpɔːrt/: Hỗ trợ
 • Need (v) /niːd/: Cần
 • Desire (v) /dɪˈzaɪər/: Mong muốn, khao khát
 • Persistent (adj) /pərˈsɪstənt/: Kiên trì
 • Patience (n) /ˈpeɪʃns/: Sự kiên nhẫn
 • Patient (adj) /ˈpeɪʃnt/: Kiên nhẫn
 • In order to /ˈɔːrdər/:  Để

Tiếng Anh giao tiếp chủ đề mục tiêu/hoài bão

HỘI THOẠI

A: What is your current short-term goal? (Mục tiêu ngắn hạn của bạn là gì?)

B: I’m determined to get a scholarship to study post-graduate abroad. (Tôi quyết tâm giành học bổng học thạc sỹ ở nước ngoài)

A: When did you start thinking about this goal? (Bạn bắt đầu nghĩ về mục tiêu này khi nào?)

B: I started thinking about it when I left university. (Tôi nghĩ về nào khi tôi tốt nghiệp đại học)

A: What difficulties do you have in order to achieve it? (Khó khăn của bạn là gì để đạt được mục tiêu này?)

B: Spending a lot of time searching it, I haven’t found any scholarship that fits my needs. (Dành nhiều thời gian tìm kiếm nó, tôi không thấy học bổng nào phù hợp với nhu cầu của tôi)

A: Do you need any help to achieve that goal? (bạn có cần sự giúp đỡ nào để đạt mục tiêu không?)

B: I really need spiritual encouragement from my family and friends. (Tôi thực sự cần sự cổ vũ từ gia đình và bạn bè của tôi)

A: Do your parents support you to achieve that goal? (Bố mẹ bạn có hỗ trợ bạn để đạt mục tiêu không?)

B: Yes, they do. They’re always by my side and support me when needed. (Có. Họ luôn bên cạnh và hỗ trợ tôi khi tôi cần)

A: What are the important qualities to achieve goals? (Phẩm chất quan trọng để đạt mục tiêu là gì?)

B: Well, you need to be persistent to what you desire to get. Patience are needed, too. (Bạn cần kiên trì với những gì bạn khao khát. Bạn cũng cần sự kiên nhẫn nữa).

FILE AUDIO CỦA ĐOẠN HỘI THOẠI TRÊN

Xin vui lòng nghe file audio của đoạn hội thoại tại đây.

Phil Connect cam kết hỗ trợ học viên tất cả các thủ tục liên quan đến du học tiếng Anh tại Philippines và không thu bất kỳ khoản phí dịch vụ nào. Hãy liên hệ với Phil Connect để được tư vấn và hỗ trợ hoàn toàn miễn phí nhé!

Bạn không nên bỏ lỡ!

Ưu đãi "khủng" đang chờ bạn - Nhận báo giá trọn gói trong 5 phút!

Inbox Fanpage 0907 999 772 Tải tài liệu
luyện thi IELTS
Báo giá trọn gói!

  Đăng ký tư vấn