TỪ VỰNG

 • Event (n) /ɪˈvent: Sự kiện
 • Join (v) /dʒɔɪn/: Tham gia, tham dự
 • Education (n) /ˌedʒuˈkeɪʃn/: Giáo dục
 • Memorable (adj) /ˈmemərəbl/: Đáng nhớ
 • Memory (n) /ˈmeməri/: Kỷ niệm
 • Conference (n) /ˈkɑːnfərəns/: Hội thảo
 • International (adj) /ˌɪntərˈnæʃnəl/: Quốc tế
 • Introduce (v) /ˌɪntrəˈduːs/: Giới thiệu
 • Organize (v) /ˈɔːrɡənaɪz/: Tổ chức
 • Sponsor (v, n) /ˈspɑːnsər/: Tài trợ, nhà tài trợ

Tiếng Anh giao tiếp chủ đề một sự kiện đáng nhớ

HỘI THOẠI

A: How many events have you joined this year? What were they about? (Năm nay bạn đã tham gia được bao nhiêu sự kiện rồi? Đó là những sự kiện gì?)

B: I have joined more than 10 events so far, most of which were about education. (Tôi đã tham gia hơn 10 sự kiện, hầu hết đều là về giáo dục)

A: What was your most memorable event? (Sự kiện nào là đáng nhớ nhất đối với bạn?)

B: The most memorable for me was an international study conference, in which I was introduced to some famous universities in Europe to study overseas. (Sự kiện đáng nhớ nhất là hội thảo du học quốc tế, nơi mà tôi đã được giới thiệu các trường đại học nổi tiếng ở châu Âu để đi du học)

A: Was it organized indoors or outdoors? (Nó được tổ chức trong nhà hay ngoài trời?)

B: It was an indoor event. (Đó là sự kiện trong nhà)

A: Who sponsored the event? (Tài đã tài trợ cho sự kiện?)

B: The event organizer was the Education Department of American Center, but the universities introduced in the conference were the ones who paid. (Người tổ chức sự kiện là Phòng Giáo Dục của Trung Tâm Hoa Kỳ, nhưng các trường đại học được giới thiệu trong hội thảo là người trả phí)

A: Who went to the event with you? (Ai đi sự kiện với bạn?)

B: I went there with my friends, who shared the same interest in studying abroad as me. (Tôi đi cùng với các bạn của tôi, những người cũng muốn du học như tôi).

FILE AUDIO CỦA ĐOẠN HỘI THOẠI TRÊN

Xin vui lòng nghe file audio của đoạn hội thoại tại đây.

Phil Connect cam kết hỗ trợ học viên tất cả các thủ tục liên quan đến du học tiếng Anh tại Philippines và không thu bất kỳ khoản phí dịch vụ nào. Hãy liên hệ với Phil Connect để được tư vấn và hỗ trợ hoàn toàn miễn phí nhé!

Bạn không nên bỏ lỡ!

Ưu đãi "khủng" đang chờ bạn - Nhận báo giá trọn gói trong 5 phút!

Inbox Fanpage 0907 999 772 Tải tài liệu
luyện thi IELTS
Báo giá trọn gói!

  Đăng ký tư vấn