TỪ VỰNG

 • Traffic jam (n) /ˈtræfɪk dʒæm: Tắc đường
 • Comfortable (adj) /ˈkʌmftəbl/: Thoải mái
 • Annoyed (adj) /əˈnɔɪd/: Khó chịu
 • Happen (v) /ˈhæpən/: Xảy ra
 • Vehicle (n) /ˈviːəkl/: Phương tiện
 • Bet (v) /bet/: Cá
 • Rush hour /rʌʃ ˈaʊər/: Giờ cao điểm
 • Office (n) /ˈɔːfɪs/: Văn phòng
 • Escape (v) /ɪˈskeɪp/: Thoát khỏi
 • Trouble (n) /ˈtrʌbl/: Khó khăn
 • Client (n) /ˈklaɪənt/: Khách hàng
 • Serious (adj) /ˈsɪriəs/: Nghiêm trọng, trầm trọng

Tiếng Anh giao tiếp chủ đề tắc đường

HỘI THOẠI

A: Are you comfortable with traffic jam? (Bạn có thấy thoải mái với tắc đường không?)

B: Not at all. I feel annoyed. (Không. Tôi cảm thấy khó chịu)

A: Why does it happen? (Tại sao nó lại xảy ra?)

B: Because there are too many vehicles on the streets during rush hours, I bet. (Vì có quá nhiều phương tiện trên phố trong giờ cao điểm, tôi cá là vậy)

A: How often do you sit in a traffic jam? (Bạn thường gặp tắc đường bao nhiêu lần?)

B: Just every day, when I finish office hour and go back home. (Hàng ngày, khi tôi hết giờ làm việc và trở về nhà)

A: What time in a day are you usually caught in a traffic jam? (Thời điểm nào trong ngày bạn thường gặp tắc đường?)

B: In rush hour at 7 a.m and 5 p.m (Trong giờ cao điểm từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều)

A: How long does it take to escape from the traffic jam? (Bạn mất bao lâu để thoát khỏi tắc đường?)

B: At least half an hour. (Ít nhất là nửa giờ)

A: What do you do while waiting in a long line? (Bạn làm gì trong khi phải chờ đợi lâu?)

B: I often glance at my watch actually. (Tôi thường liếc xem đồng hồ)

A: Have you ever had any trouble caused by traffic jam? (Bạn có thường gặp khó khăn gây ra bởi tắc đường không?)

B: Yes, just yesterday I was late for an important meeting with my clients. (Có, mới hôm qua thôi. Tôi bị muộn cho một cuộc họp quan trọng với các khách hàng của tôi)

A: How has the traffic situation changed recently? (Hiện tượng tắc đường gần đây thay đổi như thế nào?)

B: There are more vehicles, which makes traffic jam more and more serious. (Có nhiều phương tiện hơn, cái mà làm cho sự tắc đường trầm trọng hơn).

FILE AUDIO CỦA ĐOẠN HỘI THOẠI TRÊN

Xin vui lòng nghe file audio của đoạn hội thoại tại đây.

Phil Connect cam kết hỗ trợ học viên tất cả các thủ tục liên quan đến du học tiếng Anh tại Philippines và không thu bất kỳ khoản phí dịch vụ nào. Hãy liên hệ với Phil Connect để được tư vấn và hỗ trợ hoàn toàn miễn phí nhé!

Bạn không nên bỏ lỡ!

Ưu đãi "khủng" đang chờ bạn - Nhận báo giá trọn gói trong 5 phút!

Inbox Fanpage 0907 999 772 Tải tài liệu
luyện thi IELTS
Báo giá trọn gói!

  Đăng ký tư vấn